Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 

 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei  Bozioru, judetul   Buzau ;

 

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu  modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
 • Legea 571/2003, privind Codul fiscal
 • Legea 53/2003, Codul Muncii

 

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei  Bozioru, judetul Buzau ;

 

 • b1) Organigrama institutiei
 • b2) Regulamentul de organizare si functionare
 • b3) Programul de functionare: de Luni pâna  joi , între orele: 8:00 - 16:30 si vineri : 8,00- 14,00
 • b4) Program audiențe 

  PRIMAR: MARTI 9:00 - 12:00

  VICEPRIMAR: MIERCURI 9:00 - 12:00

  SECRETAR: JOI 9:00 - 12:00

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei  si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei  :

 • Primar     - Grigore Valentin
 • Viceprimar- Spataru Marian
 • Secretarul comuna  - vacant

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:  Buduianu Liliana

 

 

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei  Bozioru , judetul   Buzau
 • Sediul: sat  Bozioru, COMUNA Bozioru   
 • Telefon:  0238 708036     Fax:  0238750333
 • E-mail:   primariabozioru@yahoo.com
 • Pagina de internet: www.comunabozioru.ro

 

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

 • Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei  ;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei  Bozioru;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Traian, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei  respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

 

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

 

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

 

 

Înapoi